§1
Określenie właściciela serwisu

 

Właścicielem Serwisu jest:

Łukasz Pienkowski Candoit

z siedzibą przy ul. Nad Potokiem 25/6, 30-830 Kraków

NIP: 6792892447

REGON: 120799007

Tel. +48 508262260

E-mail: info@candoit.pl

 

§2
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Organizator - organizatorem szkoleń, (dalej: "szkoleń") jest Łukasz Pienkowski Candoit z siedzibą przy Nad Potokiem 25/6, 30-830 Kraków.
 3. Uczestnik - osoba fizyczna zainteresowana udziałem w szkoleniu, bądź biorąca udział w szkoleniu otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, bądź została skierowana na szkolenie przez Podmiot zgłaszający Uczestnika.
 4. Podmiot zgłaszający Uczestnika – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników.
 5. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, niezwiązaną bezpośrednio z jej/jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Administrator - administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń jest Organizator. Polityka prywatności stanowi załącznik niniejszego Regulaminu.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§3
Postanowienia ogólne

 1. Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia z zakresu dietetyki oraz żywienia.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu opisanych na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§4
Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Organizatora oraz dokonanie wpłaty w wysokości określonej na stronie internetowej.
 2. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora lub poprzez płatności elektronicznej obsługiwane przez Diacom24 sp. z o.o. nie później niż 7 dni po zgłoszeniu Uczestnika oraz nie później niż jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
 3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, uważa się, iż Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze szkolenia.

 

§5
Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 4 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.
 2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie do 7 dni od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę - Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszający Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 4 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub osobie reprezentującej Podmiot zgłaszający Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online.

 

§6
Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 1. Uczestnikowi i Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Rezygnacja z udziału Uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się poprzez kontakt z Organizatorem w terminie nie późniejszym niż 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 3. Rezygnacja z udziału Uczestnika w terminie krótszym niż 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika w wysokości 50% kosztów uczestnictwa, w przypadku, gdy zawierający umowę - Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, nie jest Konsumentem.
 4. W przypadku gdy zawierający umowę, Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika - jest Konsumentem, rezygnacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może skutkować obciążeniem na zasadach ogólnych zawierającego umowę - Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika, kwotą związanej z rezygnacją, rzeczywistej straty poniesionej przez Organizatora.

§7
Procedura reklamacyjna.

 1. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa oraz Umową o świadczenie usług szkoleniowych.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika z tytułu rękojmi na podstawie
  przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przeprowadzony
  Szkolenie ma wadę.
 3. W przypadku nieodbycia się szkolenia z winy Organizatora, Organizator jest zobowiązany do
  zwrotu pieniędzy wpłaconych przez Uczestnika na poczet uczestnictwa w Szkoleniu.
 4. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  info@candoit.pl. W wiadomości, za pośrednictwem której składana jest reklamacja, powinien
  zawrzeć swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jakiego Szkolenia dotyczy reklamacja,
  określić wady lub zastrzeżenie dotyczące realizacji Szkolenia oraz jakie żądanie (roszczenie)
  zgłasza do Organizatora z tytułu wniesionej reklamacji.
  Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji
  w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Decyzja Organizatora w sprawie rozpoznania
  reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres jego poczty elektronicznej.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji
  Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem drogą telefoniczną lub mailową.

 

§8
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 2. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur i rachunków przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru.
Nasza strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Zamknij